Människors fria val av livsstil och rätt till självbestämmande är vägledande för MED. I vårt familjepolitiska program står vi upp för reformerna vad gäller samkönade äktenskap och möjligheten för samkönade par att adoptera.

Möjligheten till kusingifte och äktenskap med syskonbarn ska däremot tas bort för att främja människors hälsa, bryta upp klanstrukturer och slå vakt om verklig frivillighet.

Barnäktenskap ska fortsatt vara förbjudet och ingångna barnäktenskap där någon av parterna är under 18 år skall inte erkännas. Möjlighet till månggifte är inte heller någon god idé – framförallt av integrationsskäl, men även på grund av de oöverskådliga följder som det kan få vid bodelnings- och vårdnadstvister.

Den omotiverade styrningen av människors val i form av statliga pekpinnar visar sig inte minst när det gäller föräldraförsäkringen och begränsningarna av föräldrars möjlighet att själva välja hur länge respektive förälder ska vara hemma med barnet. Det bör stå föräldrarna fritt att fördela dagarna.

Familjepolitik och integration hänger ihop. Ett system som bygger på omfattande bidragsgivning till barnfamiljer i form av barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag minskar drivkrafterna för att komma ut på arbetsmarknaden.

MED ser det som en given utgångspunkt att friska, arbetsföra människor ska försörja sig själva och sina familjer och vi vill därför på sikt minska bidragsdelen till barnfamiljer och växla över till skatteavdrag. Den ekonomiska effekten för alla barnfamiljer där åtminstone en i hushållet yrkesarbetar ska bli densamma. Flerbarnstillägget bör däremot avskaffas i närtid.

Föräldraskap kan inte bara utgå från barnets frihet, utan medför även en skyldighet att sätta gränser för barnet. Barn behöver normer och gränser att förhålla sig till. Å andra sidan är det viktigt – inte minst gentemot familjer som har invandrat till Sverige – att slå fast att våld mot barn inte accepteras, oavsett om våldet är fysiskt, psykiskt eller kulturellt betingat. Familjer med problem ska fångas upp och erbjudas stöd på ett mycket tidigt stadium.

Läs mer om Medborgerlig Samlings familjepolitiska program.

Familjepolitiskt program för Medborgerlig Samling

Kommande evenemang