• Nej till spårväg
• Låt invånarna välja det transportsätt som passar bäst
• Effektiva transportleder för personer och gods
• Nej till dubbdäcksförbud

Nej till spårväg

Spårväg har hög kapacitet, men är varken framtidssäkert eller flexibelt. Uppsalas stadsplanering och geologiska förutsättningar är inte lämpade för denna typ av kollektivtrafik. Det finns andra mer flexibla och intressanta lösningar som den snabba teknikutvecklingen för med sig. Den i Uppsala föreslagna dragningen av spårvägen kommer även att korsa Fyrisån i ett område med högt naturvärde; något vi motsätter oss. Om kommunstyrelsen fortsatt försöker driva igenom bygget av spårväg så kommer Medborgerlig Samling att verka för att en lokal folkomröstning gällande spårväg i Uppsala genomförs.

Låt invånarna välja det transportsätt som passar bäst

De flesta är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Människors transportbehov bestäms efter de förutsättningar de har där de bor och verkar. Kommunen ska skapa förutsättningar för invånarna att själva välja vad som passar dem bäst och sen respektera de besluten.

Effektiva transportleder för personer och gods

En god livskvalitet i samhället är beroende av väl fungerade transportmöjligheter. Både personer och gods behöver kunna ta sig fram på ett smidigt, prisvärt och ändamålsenligt sätt. Medborgerlig Samling jobbar för att kommunala transportleder och kollektivtrafik ska planeras och byggas ut så att de tillgodoser medborgarnas behov.

Nej till dubbdäcksförbud

Mätningar av luftförorening och partikelhalter visar att Uppsalas luft överlag är bra. Att Kungsgatan visar högre värden för partiklar beror främst på tung trafik. Det finns idag inget övertygande stöd för att förbud av dubbdäck på personbilar kommer att minska hälsofaror från partiklar om fordonen framförs i lägre hastigheter. Däremot innebär en minskad användning av dubbdäck ökade risker i trafiken och om personbilar med dubbdäck istället väljer andra vägar så kan det skapa miljöproblem på andra platser.

Trafiken ska inte begränsas om det inte finns några relevanta anledningar. Dubbdäcksförbudet på Kungsgatan bör tas bort och det saknas idag starka skäl att leda om personbilstrafiken från någon av de större gatorna i Uppsala.

Kommande evenemang