• MED-styrda kommuner ska ha landets lägsta skatter
• Skattepolitiken ska vara enkel, överskådlig och långsiktigt förutsägbar
• Minska kommunens skuldsättning
• Ett återhållsamt skatteuttag för att endast finansiera det offentligas kärnverksamheter

MED-styrda kommuner ska ha landets lägsta skatter

Medborgerlig Samling verkar för att minska skattetrycket till en nivå kring 30 % av BNP, jämfört med dagens dryga 40 %. Transparens i hur skattemedel inhämtas och hur de spenderas bör eftersträvas i största möjliga mån. Detta motverkar fusk, slöseri och onödig byråkrati samt ökar förtroendet mellan medborgare och det offentliga.

Det är i det civila samhället som kontaktytorna skapas och det är på de fria marknaderna som effektiva lösningar uppstår. Ekonomin och välfärden utvecklas bäst genom människors fria initiativ, sänkta trösklar och genom att politikerna i största möjliga mån avhåller sig från planekonomisk och centralstyrd politik. Medborgerlig samling förespråkar att det offentliga håller sig till kärnverksamheter, inte slösar med skattepengar samt har ett så lågt skatteuttag som möjligt.

Skattepolitiken ska vara enkel, överskådlig och långsiktigt förutsägbar

Höga skatter slår som allra hårdast mot de som måste vända på varje krona för att få sin ekonomi att gå ihop och har allvarliga negativa effekter på en samhällsekonomi genom långsiktigt mindre arbetstillfällen samt lägre produktion av varor och tjänster. En komplicerad skattepolitik kan leda till ett skatteuttag som är högre än avsett både för privatpersoner och näringsidkare. En lågskattepolitik ska därför vara överskådlig och långsiktigt förutsägbar.

Minska kommunens skuldsättning

Kommunens skuldsättning är av stor betydelse då kommande återbetalningar och räntor leder till högre offentliga utgifter som kan orsaka ett högre skatteuttag i framtiden. Vid en hög skuldsättning är det våra barns framtid som politikerna använder för att finansiera sitt eget slöseri med offentliga medel.

Uppsala kommuns snabbt ökande skuldsättning är en konstant oroshärd och skattesänkningar måste över tid kombineras med en gradvis reducering av nuvarande skuld och överlag en mera återhållsam syn på användningen av offentliga medel.

Ett återhållsamt skatteuttag för att endast finansiera det offentligas kärnverksamheter

De fria marknaderna är viktiga kulturella fenomen med mängder av kontakter samt utbyten av varor och tjänster. Ett högt skatteuttag försämrar dessa verksamheter. Skatterna skapar även välfärdsförluster då utbud och efterfrågan möts vid ett högre pris och lägre kvantitet så att det skapas färre jobb, tjänster och produkter. Denna negativa påverkan drabbar i synnerhet de som är, eller riskerar att hamna, i utanförskap.

Uttaget av skatt måste präglas av återhållsamhet och vid värderingen av politiska projekt ska de negativa effekterna av den skattebaserade finansieringen tas på största allvar. Det offentliga ska hålla sig till kärnverksamheter och inte slösa med skattemedel på sådant som inte är direkt nödvändigt.

Kommande evenemang