• Åsikts- och yttrandefriheten måste försvaras
• Avskaffa partistödet
• Utnyttja möjligheten att genomföra fler lokala folkomröstningar
• Inför möjlighet att lämna medborgarförslag
• Förändra valsystemet
• Respektera medborgarnas liv och frihet

Åsikts- och yttrandefriheten måste försvaras

Åsiktsfriheten är helig. Ingen ska behöva vara rädd för att framföra sina åsikter. Vår demokrati bygger på en ömsesidig respekt för att vår nästa kan tycka annorlunda och i ett demokratiskt samhälle måste medborgarna få tycka vad de vill. Yttrandefriheten är nämligen inte något värd om den endast omfattar alla som delar en viss värdegrund. Medborgerlig Samling tar därför avstånd från alla former av åsiktskorridorer och ”cancel culture”.

Avskaffa partistödet

Politiker i Sverige har tappat kontakten med medborgarnas verklighet och värnar numera främst sig själva och den egna maktpositionen. Genom partistödet, medborgarnas inbetalda skattepengar, försvagas den så viktiga relationen mellan partierna och folket. Den offentliga finansieringen möjliggör för partierna att i större utsträckning avstå från att lyssna på argument från väljargrupper. Därför måste stödet tas bort. Partierna måste vara beredda att gå till medborgarna för att söka deras aktiva stöd.

Utnyttja möjligheten att genomföra fler lokala folkomröstningar

Större beslut med långtgående konsekvenser måste i högre utsträckning förankras med kommunens invånare. Exempelvis för översiktsplaner, stora ekonomiska satsningar och annat som riskerar att inkräkta på individens liv och frihet bör medborgaren få möjlighet att påverka.

Inför möjlighet att lämna medborgarförslag

Medborgerlig Samling vill stärka medborgarnas demokratiska inflytande genom att införa rätten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. En bred majoritet av Sveriges kommuner ger idag sina medborgare rätten att lämna medborgarförslag.

Förändra valsystemet

Genom att ha alla val utom EU-valet på samma dag försvinner den lokala profileringen och väljarna blir sämre informerade. Separata valdagar leder till att politiker tvingas till ett tydligare lokalt perspektiv och även att medierna får större möjlighet att bevaka kommun- och regionval. Detta leder till bättre informerade medborgare och fler möjligheter till ansvarsutkrävande. Medborgerlig Samling anser därför att valdagarna ska skiljas åt, så att det hålls lokala och regionala val vid ett tillfälle och riksdagsval vid ett annat.

Etablerade partier, som fått mer än 1 % röster i val, får sina valsedlar både betalda och levererade till alla mer än 6 000 valdistrikt i landet. Mindre partier får stå för detta själva. Vi vill ändra reglerna så att alla partier kan delta i val på samma villkor. Alla medborgare måste ges möjlighet att rösta på det parti de vill.

Respektera medborgarnas liv och frihet

Statens, regioners och kommuners inblandning i medborgarnas liv bör vara minimal. Individen ska värnas genom att staten litar på och ger varje medborgare möjligheten att forma sitt eget liv med den frihet och ansvar det innebär.

Kommande evenemang