• Lika möjligheter, inte lika utfall
• Respektera skillnaderna mellan könen
• Nej till HBTQ-certifieringar

Lika möjligheter, inte lika utfall

Det offentliga ska behandla alla medborgare lika oavsett identitetspolitisk grupptillhörighet,
baserat på upplysningsideal där individen och dess handlingar är primära. Vi står för jämlikhet, lika
rättigheter, likhet inför lagen och meritokrati.

Medborgerlig Samling är motståndare till att dela in människor baserat på grupper som till exempel
hudfärg, kön och sexuell läggning. Kvoteringar till utbildningar och tjänster inom offentlig verksamhet
ska inte förekomma. Vi förespråkar lika möjligheter, inte lika utfall.

Respektera skillnaderna mellan könen

Alla ska ha möjlighet att få hitta sina egna vägar i livet, utifrån fallenhet och intresse. Förskolor, skolor
och offentliga företrädare ska inte experimentera med barns och ungdomars könsidentitet utan istället
lära eleverna att respektera människors olikheter. Genusvetenskap, intersektionalitet och liknande
politiska ideologier har fått negativt inflytande över offentlig verksamhet. Genusteorier och social
ingenjörskonst måste ifrågasättas.

Nej till HBTQ-certifieringar

Uppsala kommun direktupphandlar idag HBTQ-certifieringar från RFSL och man har explicit begärt
att utbildning och certifieringar ska utgå från ett normkritiskt perspektiv. Tillämpad intersektionalitet
av detta slag leder ofta till att människor kategoriseras och beskrivs med värderande ordval.

De mänskliga rättigheterna utgår inte från grupper utan från den enskilda individen och
kategorisering av människor har inte i offentlig verksamhet att göra. Medborgerlig Samling vill därför
att HBTQ-certifieringar av offentlig verksamhet ska upphöra.

Kommande evenemang