• Undvik storskalig utbyggnad i Sydöstra staden och Blodstensskogen
• Mindre byråkrati och färre hinder för den enskilde
• Inför avgift för överklagande av bygglov
• Hållbar traditionell stadsbyggnad

Undvik storskalig utbyggnad i Sydöstra staden och Blodstensskogen

Medborgerlig Samling Uppsala är emot storskalig förtätning av Uppsala. Människors levnadsvillkor måste få gå före yteffektivitet och sterila gatumiljöer. Det gäller framför allt sydöstra staden som kan förväntas förskjuta Uppsalas centrum med sina mer än 50 000 invånare. Samtidigt måste vi spara på stadsnära skogsområden. Blodstensskogen och Lunsen är stadens lungor med ett aktivt fritidsliv och utrymme för avkoppling.

Behovet av bostäder ska tillgodoses genom försiktig och gradvis utbyggnad som ger möjlighet till korrigeringar av stadsplaneringen.

Mindre byråkrati och färre hinder för den enskilde

En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Medborgerlig Samling anser att lösningen ligger i att ta bort byråkratiska hinder och minska styrningen av marknaden.

Därför vill vi reformera bostadspolitiken. Existerande regelverk ska i största möjliga mån tillämpas med varsamhet för att minska negativa effekter på bostadsmarknaden. Vi menar också att Plan- och bygglagen (PBL) behöver reformeras så att flera former av byggstandard tillåts.

Inför avgift för överklagande av bygglov

Planeringstiden inom byggsektorn ska halveras genom ändring av plan- och bygglagen samt genom begränsning av möjligheterna att överklaga bygglov. För att motverka lättvindiga överklaganden ska överklagande av bygglov därför vara förenat med en avgift. Avgiften för överklagande bör motsvara avgiften för ansökan om stämning i vanlig domstol, idag 2 800 kronor. Därmed torde enbart viktigare ärenden komma att överklagas, vilket i sin tur reducerar antalet fördröjda bygglov.

Hållbar traditionell stadsbyggnad

De flesta svenska städer följer idag mallen för den modernistiska staden med sin strikt planerade uppdelning i bostadsområden, affärskvarter och köpcentra. Vi anser att staden i första hand ska vara en god miljö för folk att bo och vistas i. Traditionell stadsplanering utgår ifrån frihetlighet runt självorganiserande principer.

Stadsplaneraren skapar möjligheter och affärer dyker upp där det finns kunder, hus byggs där folk vill bo, gator och vandringsstråk planeras efter de som ska leva och verka där. Den goda miljön växer då naturligt fram efterhand. Medborgerlig Samling vill därför säkerställa återgången till traditionell stadsplanering med blandstad, hänsyn och anpassning som honnörsord.

Kommande evenemang