Medborgerlig samling anser att undervisningen i den svenska skolan ska utformas så att kunskapsöverföringen blir så stor som möjligt. Metoderna för utbildning och målsättningar ska därför vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skolan har en samhällsbärande uppgift i att utbilda eleverna. Det är därför oacceptabelt att det på många håll förekommer mobbning och kriminalitet som förstör elevernas studiero och arbetsmiljö. Dessa störningar är överträdelser av elevernas rätt till inlärning som inte kan accepteras. Studiero ska upprättas och upprätthållas.

Den svenska skolans verksamhet ska inte ha jämlikhet i utfall som målsättning. Vi tror att alla elever vinner på att alla får studera på sin egen nivå i grupper som är mer homogena med avseende på studieförmåga. För att åstadkomma detta vill Medborgerlig Samling införa nivågruppering så att elever i ökad utsträckning kan studera med andra elever med motsvarande studieförmåga.

Grundskolan ska vara sammanhållen på låg- och mellanstadiet i skolår 1-6. På högstadiet ska den däremot bestå av två något olika utbildningslinjer. För en elev ska skolåren 7–9 bestå av antingen en allmän linje, lik dagens sammanhållna högstadium med dess allmänbildande blandning av teoretiska och praktiska skolämnen, eller en klassisk linje med en större satsning på klassisk bildning och teoretisk fördjupning.

Medborgerlig Samling anser att:

– Den kommunala skolan bör återigen bli statlig, för att möjliggöra nationell likvärdighet för både skolans personal och elever
– Det fria skolvalet och friskolesystemet med skolpeng bör behållas
– Skolans allt överskuggande uppgift bör vara kunskapsöverföring
– Elever bör nivågrupperas så att undervisningsgrupperna blir mer homogena avseende elevernas studieförmåga
– Grundskolan bör på högstadiet vara differentierad i en allmän och en klassisk linje
– Lärare och rektorer bör få en utbildning och rättslig ställning som motsvarar ordningsvaktsförordnande
– Elever som saboterar eller mobbar bör kunna flyttas permanent
– Betyg i ordning och uppförande bör återinföras

Prioritera kunskapsöverföring i skolan

Kommande evenemang