• Tillsätt en hederssamordnare i Uppsala kommun
• Slöjförbud på för- och grundskolor i Uppsala kommun
• Könssegregering i offentliga miljöer ska motarbetas

Tillsätt en hederssamordnare i Uppsala kommun

Hedersnormer och klanlojalitet utgör det kanske största hindret för integration och de måste alltid ge vika för svensk rättsordning. Medborgerlig Samling vill därför tillsätta en särskild hederssamordnare med uppdrag att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Uppsala kommun.

Slöjförbud på för- och grundskolor i Uppsala kommun

Skyddet av barns rätt till ett liv utan religiöst eller kulturellt betingat förtryck är centralt för Medborgerlig Samling. Vi anser att bruket av slöjan huvudsakligen måste bekämpas genom att vi vinner värderingskampen inom vissa religiöst-etniska grupper. En del åtgärder ska därför införas som ett led i försvarandet av samhällets värderingar.

Skolan har en central roll i det sekulära och upplysta samhället och ska fungera som en frizon, fritt från förtryckande hedersnormer och klankultur. Vi vill att grundskolan i Uppsala kommun ska efterleva läroplanens påbud om att bidra till att eleverna lär sig att kritiskt granska könsroller, såsom kulturella och religiösa krav på klädsel och beteende, vilka begränsar människors livsval och livsvillkor. Vi vill därför se ett slöjförbud på för- och grundskolor i Uppsala kommun.

Könssegregering i offentliga miljöer ska motarbetas

Könssegregering i offentliga miljöer, som till exempel kaféer, skolor och badhus, ska motarbetas av samhället. Moralpoliser som agerar för att förhindra andra att utnyttja sina fulla rättigheter att klä sig, röra sig, umgås eller engagera sig hur de vill måste ses som de förövare de är. Badhusen är en av flera offentliga arenor där hedersnormer omsätts i praktiken. Medborgerlig Samling vill därför se ett stopp för alla former av könssegregerade badtider i kommunala anläggningar.

Kommande evenemang