• Alla som lever i Sverige ska integrera sig i det svenska samhället
• Språkintroduktionsklasser för barn och ungdomar
• Elever i segregerade områden ska beredas plats i icke-konfessionella skolor
• Öka incitamenten för människor att komma i arbete

Alla som lever i Sverige ska integrera sig i det svenska samhället

Medborgerlig Samling vill att samhället ska byggas runt en kärna av värderingar och principer som inte omförhandlas av hänsyn till olika kulturella och religiösa intressen eller skilda sedvänjor. Dessa värderingar, som i stort är gemensamma för det västerländska samhället idag, såsom synen på demokrati och yttrandefrihet, den sekulära staten, jämställdhet och barnens ställning ska respekteras av alla som kommer till Sverige för att bo och leva här.

Avgörande för en lyckad integration eller assimilering är att nyanlända redan från början får rätt verktyg att förstå det svenska språket och samhället. Ju större kulturell skillnad mellan en individ och ett samhälle, desto svårare är det för individen att integrera sig. Dagens assimilations- och integrationsproblematik kommer till stor del ifrån oviljan hos svenska politiker att se och erkänna dessa svårigheter. En förståelse för, och ärligt erkännande av de kulturella skillnader och de problem dessa kan ge upphov till är första steget till att lösa de problem vi har idag.

Språkintroduktionsklasser för barn och ungdomar

Barn som invandrar till Sverige ska under sina första år i svensk skola, eller om de inte presterat, ges särskild och utökad undervisning i så kallad språkintroduktionsklass med syftet att så snabbt som möjligt ges reell förmåga att delta i den reguljära undervisningen. Undervisningen ska ledas av lärare med goda kunskaper i svenska och innehålla element som stärker anpassningen till det svenska sekulära samhället, såsom undervisning rörande västerländska kärnvärden, svenska lagstiftning och svensk samhällsstruktur.

Elever i segregerade områden ska beredas plats i icke-konfessionella skolor

Medborgerlig Samling anser att religiös och kulturell extremism som till exempel hederskultur är det största hindret för integration. Invandrade barn eller ungdomar i segregerade områden med dåligt integrerade föräldrar kan därför inte komma ifråga för religiösa friskolor utan ska beredas plats i icke- konfessionella skolor.

Öka incitamenten för människor att komma i arbete

Integration och assimilering i det svenska samhället främjas av att människor går från en tillvaro med hög grad av bidragsberoende till ett mer självständigt liv med egen försörjning. För att öka incitament att söka arbete och leva på eget arbete så ska bidragspolitiken vara återhållsam. Den som lever på bidrag är inte fri.

Kommande evenemang